Otevřený dopis primátorce Krnáčové kvůli dopravní situaci


Pražská primátorka Adriana Krnáčová | FOTO: ČTK

Vážená paní primátorko,


obracím se na Vás jako na statutárního zástupce hl. města Prahy, které je majitelem společnosti TSK hl. m. Prahy. Předem se omlouvám, že Vás s tímto obtěžuji, ale bohužel již není kam jinam se obrátit.


Od 5. 3. 2018 probíhá rekonstrukce komunikace Českobrodská. Z tohoto důvodu došlo k uzavírce komunikace, která znamená znemožnění průjezdu MČ Běchovice. Uzavírka je plánována na dobu 593 dní. Objízdná trasa byla stanovena přes obce Klánovice, Šestajovice, Jirny a dále po D11.


O této zásadní věci byly dotčené obce informovány společností TSK hl. m. Prahy na jednání svolaném teprve 8. 2. 2018, tedy necelý měsíc před samotnou uzavírkou! Na zmiňovaném jednání obce vyjádřily svůj nesouhlas s ohledem na pozdní informaci a její důsledky pro dotčené obce a také s ohledem na nevhodné určení objízdné trasy. Např. starosta obce Šestajovice upozornil na to, že v obci probíhá rekonstrukce chodníků, kdy pracující technika stojí mnohdy na komunikaci a blokuje tak jeden jízdní pruh. Dále informoval o tom, že obec bude provádět dlouhodobě plánované budování obrubníků u hlavní silnice, což bude taktéž blokovat jeden jízdní pruh. Nejzásadnější omezení však přinese celková rekonstrukce povrchu hlavní silnice, která je opět dlouhodobě dopředu naplánována. V tomto období bude doprava probíhat kyvadlově přes jeden jízdní pruh. K tomuto TSK hl. m. Prahy sdělila starostovi obce, aby obec rekonstrukci odložila, což však vzhledem k velmi špatnému stavu dané komunikace starosta obce okamžitě zamítl. Upozorňuji v této souvislosti také na to, že i na jiných úsecích, kudy objízdná trasa vede, bude docházet k plánovaným dopravním omezením.


Na schůzce TSK hl. m. Prahy vyzvala obce, aby podaly písemné vyjádření k trasování předmětné objížďky. Nicméně aniž by došlo k vypořádání se s těmito námitkami, TSK hl. m. Prahy rozmístila po obcích dopravní značky týkající se uzávěry. Arogance této vaší organizace vyústila v to, že TSK hl. m. Prahy rozmístila dopravní značky na sloupy veřejného osvětlení, které jsou v majetku obce Šestajovice, a ani nezažádala o souhlas obce s umístěním dopravního označení na majetek obce. Ještě podotýkám, že tyto sloupy nejsou konstrukčně k takovému účelu uzpůsobeny, což znamená, že dopravní označení na nich nesmí být umisťováno.


Dne 19. 2. 2018 proběhla schůzka zástupců obcí, kterých se objížďka týká. Výstupem tohoto jednání bylo společné prohlášení obcí s opětovným podáním námitek. Zatím nevím o tom, že by TSK hl. m. Prahy na námitky reagovala, přesto byla objížďka přes dotčené obce již spuštěna.


Vážená paní primátorko, když pominu to, že se jedná o naprosto nestandardní a nepochopitelné jednání ze strany TSK hl. m. Prahy, která, jak vidno, jedná z pozice síly a arogance moci, tak už vůbec nechápu bezohlednost vůči nám, občanům, kterých se tato situace přímo týká. Z toho důvodu se obracím přímo na Vás a žádám o vysvětlení této věci.

Žádám především o zodpovězení následujících otázek:

  • Z jakého důvodu byly obce informovány až na poslední chvíli, necelý měsíc před samotným spuštěním objízdné trasy? Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavírku na dobu 593 dní, předpokládal bych, že o objízdné trase bude v dostatečném předstihu jednáno se všemi dotčenými obcemi, a to nejen kvůli koordinaci stavebních prací v předmětných obcích.

  • Jak je možné, že si vaše organizace dovolí instalovat bez souhlasu obce dopravní označení na sloupy veřejného osvětlení, které k takovému účelu nejsou konstrukčně uzpůsobeny?

  • Co si občané dotčených obcí mají myslet o bezohlednosti jednání vaší organizace? Dovolím si poznamenat, že např. obec Šestajovice nepatří pod hl. m. Praha. Tím spíše bych předpokládal, že se k zástupcům obcí nespadajících do působnosti města Prahy budete chovat jako k rovnoprávným partnerům a vaše organizace TSK hl. m. Prahy nebude vystupovat z pozice síly. Toto však platí i pro obce, které jsou součástí Prahy.

Je mi líto, že Vás s tímto musím obtěžovat. Kdyby to však nebylo nutné, nedělal bych to. Paní primátorko, tímto Vás tedy  žádám o prošetření celé situace a pokud se dá ještě v této věci pro občany dotčených obcí a pro obce jako takové něco udělat, učiňte to prosím. Budu se těšit na Vaši brzkou odpověď.


S pozdravem

Aleš Hemer

občan obce Šestajovice


Publikováno: 13.3.2018, forum24.cz

(c) Aleš Hemer 2018